ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ

До края на месец април трябва да бъдат подадени декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2021 г.
От 2018 г. отпадна необходимостта да се подава уведомление при липса на промени.

Декларации подават

  • всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи;
  • юридически и физически лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа,
  • лицата, които за своя сметка работят в съдружие с други и имат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба №3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд).

Екипът на СД “Жоком – Ангелови и сие“ е на Ваше разположение за повече информация и съдействие. Службата по трудова медицина може да съдейства в изготвянето на декларация по чл. 15, но не може да подаде декларацията от Ваше име, тъй като тя трябва да бъде подписана от управителя.

ИЗТЕГЛЕТЕ – Техническа помощ за създаване и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами. Декларацията е годишна и се подава от 01.01 до 30.04 на годината следваща годината на отчитане.

Реда и начина на подаване на декларацията са уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ СЪЗДАВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА В Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ, Секция „Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“ НА АДРЕС: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/