СД "Жоком- Ангелови и сие" извършва оценка на риска за здравето и безопастността на работещите. Същността на оценката на риска е да се индетифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда.

  1. Изработване на контролни карти за оценка на работно място и оценка на риска при работа.
  2. Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите по Наредба № 5/99г. При оценката на риска е ползвана методика, разработена на базата на препоръки от Комисията на Европейския съюз /Белгийския опит за оценка на риска и материали по проекта PHARE BG 930 1/03/02/.
  3.  Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използуваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудов процес, както и определяне на изложените на риск лица;
  4. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността при работа.
  5. Разработване инструкции по безопасност и здраве при работа на работното място, работен процес и оборудване.
  6. Организиране на задължителни периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд /ІІІ р./, във връзка с изпълнение изискванията на чл. 287 от КТ; Наредба № 3 “за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”, публ. в Д.В. бр.16/87г., изм. и доп. Д.В. бр.102/94г. /с последващи изменения/, както и във връзка с Наредба № 7 “за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи” Д.В. бр. 70/26.08.2005г.
  7. Изготвяне анализ на резултатите от проведените прегледи с конкретни препоръки за подобряване здравното състояние на работещите.