СТМ  „ЖОКОМ БГ“ ООД гр. Видин подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 1.  Подпомагане и съдействие при организиране и извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда и трудов процес : производствен микроклимат, прах, шум, осветление, токсични вещества и анализ на резултатите;
 2.  Разработване на препоръки относно преустройството на работното място и организацията на труда;
 3. Разработване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита;
 4. Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска при работа;
 5. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 6. Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.
 7. Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа и медико-професионален подбор на новопостъпващите.
 8. Изготвяне и водене на досиета за здравословното състояние на работниците и служителите, съгласно чл. 11 ал. 10 от Наредба № 3/2008г. на МЗ.
 9. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временната нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
 10. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността при работа.
 11. Разработване инструкции по безопасност и здраве при работа на работното място, работен процес и оборудване.
 12. Организиране на задължителни периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд /ІІІ р./, във връзка с изпълнение изискванията на чл. 287 от КТ; Наредба № 3 “за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”, публ. в Д.В. бр.16/87г., изм. и доп. Д.В. бр.102/94г. /с последващи изменения/, както и във връзка с Наредба № 7 “за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи” Д.В. бр. 70/26.08.2005г.
 13. Изготвяне анализ на резултатите от проведените прегледи с конкретни препоръки за подобряване здравното състояние на работещите.