Ръководителя на службата д-р Лозиния Ангелова е високо квалифициран специалист с над 30 години трудов стаж по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд, със защитена специалност и следдипломна квалификация.
На територията на региона, само нашата служба отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредба № 3/2008г.
От 1998 г. до 2000г., д-р Л. Ангелова завежда отдел “Служба по трудова медицина” към ХЕИ гр. Видин. От началото на 2001г. - като ръководител на СТМ към "ЖОКОМ БГ" ООД гр. Видин .
СТМ първа започва дейността си на територията на Видинският регион.
Службата има действащи в момента договори с по-крупни български и чуждестранни фирми работещи в региона.
Високата професионална подготовка на работещите в СТМ дава възможност да бъдат консултирани работодателите от всички сфери на обществената и производствена дейност.
Службата разполага с много добра база и оборудване, както и с компютърни програми за обслужване на работници и служители от всички отрасли.

Основните функции на СТМ към "ЖОКОМ БГ" ООД гр. Видин  са:

1. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
2. Наблюдение на здравното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа;
3. Обучение на работодатели, работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа;
4. Консултиране на работодатели, работници, служители и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, както и спазването на мерките за превенция на риска при работа.

СТМ към "ЖОКОМ БГ" ООД гр. Видин е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, публ.Д.В. бр.124/97 год с последващи изменения.
СТМ придоби сериозен опит в изготвянето на оценка на риска за здравето и безопасността на работното място.
Ползвайки специализиран за тази дейност софтуер, СТМ извършва задълбочен анализ и оценка на трудовите условия, разработва тенденции и прогнози за здравното състояние на трудовия ресурс, с цел намаляване на временната нетрудоспособност и разходите на работодателя по заплащането й.